پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی- صفحه اصلی
نمونه فرم ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/11/2 | 

نمونه فرم ها 

  1. ارزشیابی دوره های آموزشی
  2. ثبت نام کن فرانس علمی
  3. در خواست دوره آموزشی کارگاه، سمینار،کنفرانس
  4. تقاضای مجوز تدوین دوره
  5. پیشنهاد تدوین دوره آموزشی
  6. مشخصات کارشناس ، مدرس جهاد دانشگاهی
  7. مشخصات تدوین کننده دوره
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی:
http://ibcrc.ir/find.php?item=1.54.752.fa
برگشت به اصل مطلب