پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی- صفحه اصلی
مدیر دپارتمان های پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/9 | 

مدیر دپارتمان های پژوهشی

دکتر آسیه الفت بخش
"مدیر دپارتمان پژوهش های بالینی" 

دکتر رضوان اسمعیلی 
"مدیر دپارتمان ژنتیک سرطان" 

دکتر علیرضا مجید انصاری 
"مدیر دپارتمان کیفیت زندگی و طب فراگیر"

دکتر لیلا فرهمند 
"مدیر دپارتمان پروتئین های نو ترکیب"

 مهندس مهدی رحمانیان کوشکی 
"مدیر دپارتمان فناوری های بین رشته ای"

دکتر بهنام صادقی
"مدیر دپارتمان درمان های پیشرفته و سلول درمانی" 

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی:
http://ibcrc.ir/find.php?item=1.54.1038.fa
برگشت به اصل مطلب