پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی- هزینه دوره علمی
هزینه دوره علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 به استحضار می رساند که اعطای امتیاز به شرکت کنندگان در برنامه و اخذ مبلغ حق ثبت نام از آنها طبق جدول ذیل و همچنین اعطای 4 امتیاز به سخنرانان در برنامه های آموزش مداوم جامعه پزشکی به ازای هر سخنرانی به عنوان فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مورد تایید می باشد.

نام رشته امتیاز هزینه (ریال)
بهداشت باروری| دکترا 4 285000
مامایی| دکترا 4 195000
پزشکان عمومی | دکترای حرفه ای 4 195000
پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده | دکترای حرفه ای 4 195000
مامایی | کارشناسی ارشد 4 195000
مامایی | کارشناسی 4 195000
آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت | دکترا 4 285000
مشاوره در مامایی | کارشناسی ارشد 4 195000
مامایی | کاردانی 3 195000

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی:
http://ibcrc.ir/find.php?item=1.171.632.fa
برگشت به اصل مطلب