پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی- پیشگیری از سرطان
گروه پژوهشی پیشگیری از سرطان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 گروه پژوهشی پیشگیری از سرطان

گروه پژوهشی پیشگیری از سرطان  در خصوص پیشگیری اولیه(جلوگیری از بروز سرطان) و پیشگیری ثانویه(کشف زودرس بیماری) به بررسی و پژوهش می پردازد. برای پیشگیری اولیه از سرطان، لازم است  دلایل و عوامل دخیل در بروز سرطان را شناخت، که در این خصوص شناسایی عوامل خطر سرطان( ( Risk Factor ، میزان خطر هریک از عوامل ( Risk Prediction ) چگونگی پیشگیری و روش های پیشگیری از این عوامل، چگونگی آموزش عموم مردم برای جلوگیری از مواجهه با عامل خطر، شناسایی عوامل مرتبط با سبک زندگی Life Style ) ) میزان بروز سرطان و چگونگی تغییر دانش، نگرش و رفتار مردم برای کاهش مواجهه با این عوامل مورد بررسی و پژوهش قرار می گیرد.. اقدام در حوزه عوامل خطر رفتاری ارتباط بسیار زیادی با افزایش سواد سلامت افراد در زمینه سرطان دارد و افرادی که از این توانایی برخوردارند قادرند سلامت خود را حفظ کنند. برای درک این موضوع که کدام رفتارها استعداد بیشتری برای تبدیل شدن به یک عامل خطر را دارند نیاز به انجام مطالعات گسترده ای است. که این مطالعات می بایست مبنای برنامه های توسعه ای در آموزش های ارتقاء سلامت قرار گیرند.

 با توجه به اینکه بیش از 90% از بیماران در صورتی که در فازهای ابتدایی این بیماری تشخیص و اقدام جهت درمان شده باشند،  میتوانند به بهبودی کامل فرد بیانجامد، این گروه در نظر دارد، شرایط کشف بیماری را در مراحل پیش سرطانی با اقدامات به موقع، در جهت افزایش هشدار به  انجام غربالگری فراهم آورد. همچنین لازم است  تاکید به انجام غربالگری در افراد با یسک بالا توجه بیشتری شود.

اهداف گروه:

-ارتقا سطح سواد سلامت جامعه و بهبود سبک زندگی مردم در جهت پیشگیری از سرطان

-تولید دانش در زمینه شناخت عوامل به وجود آورندهسرطان و ابعاد مختلف پیشگیری از سرطان

-آموزش مردم در خصوص عوامل خطر محیطی و رفتاری

-سامان دهی مدیریت پژوهشی در زمینه پیشگیری از سرطان و همسو نمودن کلیه پژوهش های کاربردی-بنیادین در زمینه پیشگیری از سرطان

-قرار گرفتن به عنوان یکی از مراجع آموزشی تخصصی در زمینه پیشگیری از سرطان

-گسترش شناخت درباره عوامل رفتاری، اجتماعی- روانی ، بیولوژیکال و محیطی مرتبط با افزایش خطر سرطان و  انجام مداخلاتی برای کاهش خطر سرطان

- افزایش تشخیص زودرس سرطان از طریق غربالگری به موقع زنان  و بیماریابی  در جهت درمان به موقع و  افزایش طول مدت عمر

 

اعضای گروه                                                         مقالات
طرح های پژوهشی                                   کارگاه ها


 

سخنرانی ها                                                  چاپ کتاب 

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی:
http://ibcrc.ir/find.php?item=1.134.407.fa
برگشت به اصل مطلب